|
Για να είσαι ενημερωμένος για ο,τι νέο :
Νέο Πρόγραμμα ΕΕ ...
Ειδήσεις...
 
 
                                                    
 
 
 
 
 

MERHABA, MOR AHO, PAREV, ŞALOM, KALİMERA
 
Το ΣΥΡΚΙ, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος «Γεφυρώνοντας το χάσμα του παρελθόντος, χτίζοντας μαζί ένα κοινό μέλλον» που υλοποιεί με το Αρμενικό Βακούφι Βαφεοχωρίου  Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı, πραγματοποιεί την πρώτη του δράση.
Η δράση αφορά ένα εργαστήρι που θα δώσει τη δυνατότησα σε μέλη των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων ηλικίας από 18 μέχρι 30 να λάβουν μια επιμόρφωση
πάνω σε θέματα που αφορούν την κοινωνία των πολιτών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, και τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
Με την υλοποίηση του εργαστηρίου αυτού, το πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία μιας ομάδας νέων ατόμων που θα είναι κατάλληλα καταρτισμένα στα θέματα αυτά
έτσι ώστε να μπορούν ανεξάρτητα στο μέλλον να υποστηρίζουν  με δικές τους πρωτοβουλίες τις κοινότητες στις οποίες ανήκουν.
Ακόμα, με τη συμμετοχή νέων  ατόμων από διαφορετικές μειονότητες, δημιουργείται μια προοπτική συνεχόμενης συνεργασίας των κοινοτήτων σε μελλοντικά θέματα που αφορούν γενικότερα τις μειονότητες.
Το εργαστήριο αυτό θα λάβει μέρος στις 24-27 Ιουλίου στη σχολή της Χάλκης.
Η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής των αιτήσεων είναι 13 Ιουλίου.

MERHABA, MOR AHO, PAREV, ŞALOM, KALİMERA
 
Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği (RUMVADER) ile Boyacıköy Surp Yerits Mangans Ermeni Kilisesi Vakfı’nın Avrupa Birliği hibe destekli projesi kapsamında 24-27  Temmuz 2017 tarihleri arasında İstanbul`da Heybeli̇ada`daki Aya Tri̇ada Manastırı’nda bir eğitim kampı düzenlenecektir.
 
Deneyimsel Eğitim Merkezi’nin (www.demturkey.com) vereceği eğitimin detaylarını ekte bulacaksınız.
 
13 TEMMUZ 2017  tarihine kadar buildingtogether@rumvader.org adresine CV göndererek başvurabilirsiniz. Lütfen CV´inizde hangi azınlık toplumuna bağlı olduğunuzu ve daha önce Sivil Toplum çalışmalarında bulunup bulunmadığınızı belirtiniz. 
 
GENEL AMAÇ
 
Eğitim programının genel amacı; Müslüman olmayan azınlık toplumları ve vakıfları arasında hedeflenen yoğun işbirliği için ihtiyaç duyulan insan kaynağının, sivil toplum ve katılım, yaygın eğitim ve AB projeleri konusundaki kapasitelerini artırmaktır. Bu eğitim programına katılacak olan çoğaltıcılar; “Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek” başlıklı AB projesinin yerel uygulamalarında aktif rol üstlenecek ve azınlık vakıflarının gelecekteki çalışmalarına yön verecek stratejik bir vizyon oluşturacaklardır.
 
BRIDGING THE GAP, BUILDING TOGETHER A COMMON FUTURE
 
Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği (RUMVADER) olarak Türkiye’nin ortak tarihiyle bugünü arasında oluşan mesafeleri aşmak için yeni bir proje geliştirdik. Avrupa Birliği destekli projemizin mottosu “Geçmişte oluşan mesafeleri aşmak, birlikte ortak bir gelecek inşa etmek” olarak belirlendi.
 
Hedefimiz üniversite çağındaki genç nesillerin Türkiye'nin kültürel çeşitliliğine gösterdikleri duyarlılığı pekiştirmek. Yanlış anlamaları ve nefret söylemini bertaraf ederek, Müslüman olmayan azınlık toplumlarının tarihi, kültürü ve bugünkü ilişkileri açısından korkuyu ve bilgisizliği azaltarak, kültürlerarası diyalogu güçlendirerek, insan haklarını, siyasi çoğulculuğu ve demokratik katılımlarını sağlamlaştırarak, azınlık üyelerinin Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve siyasi hayatına katılımını çoğaltmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.
 
Kültürel Mirası Koruma Derneği (KMKD), İstanbul Süryani Vakfı, Musevi Cemaati’ni temsilen Şalom Gazetesi, Malatyalı Ermeniler Derneği HAYDER, İmroz Eğitim ve Kültür Derneği, Antakya Rum Ortodoks Kilisesi Vakfı projenin ortaklarıdır.
 
EĞİTİMİN BİLEŞENLERİ
 
Eğitim programı 3 ana bileşenden oluşacaktır.
 
1 Sivil Toplum ve Savunuculuk
 
2 Yaygın Eğitim Metodolojisi
 
3 AB Projeleri ve Hibe Programları
 
Sivil Toplum ve Savunuculuk: Bu bileşende; katılımcıların sivil toplum çalışmaları, demokrasi, katılım ve savunuculuk konularındaki farkındalık ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 
Yaygın Eğitim Metodolojisi: Bu bileşende; katılımcıların yaygın eğitim teknikleri, deneyimsel öğrenme, interaktif eğitim workshop’ları düzenleme konularındaki yetkinliklerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.
 
AB Projeleri ve Hibe Programları: Bu bileşende; katılımcıların proje tasarlama ve AB fonlarından destek alma konularındaki kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir.
 
- EĞİTİM KAMPI SONUNDA RUMVADER VE DENEYİMSEL EĞİTİM MERKEZİ TARAFINDAN KATILIM BELGESİ VERİLECEKTİR.
 

 
BAŞVURU KRİTERLERİ
 
Eğitim programına katılacak olan bireyler bir başvuru ve seçim sürecinden geçeceklerdir. Programa cinsiyet dengesi sağlanmış bir şekilde toplamda 16 katılımcı seçilecektir.
 
Bu programa uygun katılımcılar için kriterler şöyledir:
 
1. Yaş sınırı: 18-30
 
2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 
3. Müslüman olmayan Azınlık toplumlarına üye olmak.
 
4. Sivil toplum çalışmalarına, gönüllü çalışmalara ve sosyal sorumluluğa duyarlı olmak.
 
5. Azınlık toplumlarının sosyal ihtiyaçları için çözüm ürete ve eyleme geçme konularında motivasyon sahibi olmak.
 
6. Yukarıdaki takvimde belirtilen çalışmalara katılmak için müsait olmak.
 

 
UZUN DÖNEM EĞİTİM PROGRAMININ AKIŞI
 
24-27 Temmuz 2017 Eğitici Eğitimi
 
İstanbul’da düzenlenecek olan konaklamalı eğitim kampında yukarıdaki konularda yoğunlaştırılmış bir eğitim verilecektir. Bu eğitim sırasında iki ana çıktının üretilmesi ve planlanması hedeflenmektedir:
 
1 Proje kapsamında, Ekim 2017 - Şubat 2018 tarihleri arasında, 5 şehirde üniversite kampüslerinde gerçekleştirilecek etkinliklerde düzenlenecek olan Farkındalık Eğitimlerinin programı birlikte tasarlanacak ve bu eğitici eğitimine katılan eğiticiler, söz konusu yerel eğitimlerde deneyimli eğitmenler ile birlikte rol alacaklardır.
 
2. Azınlık Vakıflarının ve azınlık toplumlarının ihtiyaçlarına cevap verecek proje fikirleri geliştirilecektir. İstanbul’daki kamp sırasında katılımcılar küçük proje gruplarına ayrılacak ve ürettikleri fikirleri, eğitmenlerin koçluğunda projelere dönüştüreceklerdir.
 
Eylül 2017 - Hazırlık Toplantısı
 
 
 
İstanbul’da bir gün sürecek olan bir hazırlık toplantısı düzenlenecek ve özellikle yerel uygulamalar öncesinde son planlamalar yapılacaktır. Bunun yanı sıra geliştirilen proje kurgularına finansal destek bulmak için detaylı eylem planları hazırlanacaktır. (Örneğin: Erasmus+ Ekim 2017 Proje Dönemine proje başvuru yapmak vb.)
 
Ekim 2017 - Şubat 2018 - Yerel Uygulamalar
 
Türkiye’de 5 şehir, 5 üniversitede düzenlenecek etkinliklerde uygunluğa göre küçük ekipler halinde görev alacak olan katılımcılar, eğitimini aldıkları, İnsan Hakları ile ilgili atölyelerde kolaylaştırıcılık yapacaklardır.
 
Nisan 2018 - Değerlendirme Toplantısı
 
İstanbul’da düzenlenecek olan 2 günlük değerlendirme toplantısında tüm sürecin genel değerlendirilmesi yapılacak ve gelecek adımlar planlanacaktır.
Τα βακούφια μας...

Δωρεές : Vakıflar Bankası Kurtuluş Şubesi (855),

Hesap Adı: Rum Cemaat Vakıfları Destekleme Derneği,

TL Hesabı IBAN: TR90 00015 0 0158 0072 9841 9457

Παρακολουθήστε μας στο Facebook
http://goo.gl/Si7Gm
Παρακολουθήστε μας στο Τwitter!
http://twitter.com/#!/Rumvader
Κοινοποίησε RSS